محمد

خواستم بگم این سیستم یادآور هشدار شما جلوی یه ضرر بزرگ من رو گرفت، انبار من متاسفانه آتیش گرفته بود من چون گوشیم کنارم نبود ندیده بودم هشدار رو، بعد دیدم دستگاه داره هی به من زنگ میزنه فک کنم 5 باری زنگ زده بود وقتی چک کردم دیدم هشدار آتش سوزی دارم خدا رو شکر به موقع رسیدم. حلالتون باشه واقعا نجاتم داد این دستگاه. همه فکر می کنن این اتفاقا هیچ وقت براشون نمی افته ولی واقعا در اشتباه هستن. اصلا قیمت دستگاه واقعا شوخیه.
آزمون الکترونیک خزر
2020-01-22T11:37:42+03:30
خواستم بگم این سیستم یادآور هشدار شما جلوی یه ضرر بزرگ من رو گرفت، انبار من متاسفانه آتیش گرفته بود من چون گوشیم کنارم نبود ندیده بودم هشدار رو، بعد دیدم دستگاه داره هی به من زنگ میزنه فک کنم 5 باری زنگ زده بود وقتی چک کردم دیدم هشدار آتش سوزی دارم خدا رو شکر به موقع رسیدم. حلالتون باشه واقعا نجاتم داد این دستگاه. همه فکر می کنن این اتفاقا هیچ وقت براشون نمی افته ولی واقعا در اشتباه هستن. اصلا قیمت دستگاه واقعا شوخیه.