توضیحات

مگنت در معنی لغوی به معنای آهن ربا میباشد که دقیقا همانند معنی خود عمل میکند.این تجهیز که به دو صورت باسیم و بیسیم موجود است از دو قسمت تشکیل شده است.
یکی از قسمت ها شامل برد و دیگری شامل آهن ربا میباشد.مگنت بی سیم فایروال یکی از تجهیزات جانبی اما بسیار مهم دزدگیر اماکن میباشد.
از این تجهیز برای نواحی مختلفی استفاده نمیشود بلکه از مگنت بیسیم firewall برای درب ها و پنجره ها بهره میگیرند.
در حقیقت با این وسیله شما میتوانید درب و پنجره را مجهز به سیستم هشدار نمایید.
این بدان معنا است که به محض باز شدن درب یا پنجره در حالت فعال دزدگیر ، هشدار دستگاه تحریک شده و صدای آژیر پخش میشود.