توضیحات

آژیر فلاشر سراکو

Seraco LA 86 SK Piezo Flasher Siren

آژیر فلاشر سراکو در محیط های داخلی به منظور افزایش امنیت مورد استفاده قرار می گیرد.